Μισθώματα

Σε αυτή τη παράγραφο περιγράφονται τα ”Μισθώματα”, τα οποία προκύπτουν από την εκμίσθωση του ακινήτου ενός ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή, στην ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΪ , η οποία είναι ο μισθωτής.

Στο εν λόγο μισθωτήριο συμβόλαιο ‘Κατοικίας’ που θα συμφωνηθεί Ο βασικός όρος του μισθωτηρίου συμβολαίου είναι ” ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤ. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 111, Ν. 4446/2016”.

Αυτός ο όρος ουσιαστικά επιτρέπει την υπεκμίσθωση του  ακινήτου από την Golden Stay΄ σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης όπως την Airbnb ή την Booking.com.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο διέπεται από τους συνήθεις νόμους που εμπίπτουν σε μισθώσεις τύπου ‘Κατοικίας’, μιας και ο σκοπός χρήσης του ακινήτου προορίζεται μόνο ως κατοικία!

Περίοδος Εκμίσθωσης

Τα μισθωτήρια συμβόλαια ‘Κατοικίας‘, όπως αυτά που συνάπτει η εταιρία μας με τους ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ενός ακινήτου, έχουν βάση νόμου ελάχιστη Περίοδο μίσθωσης τα 2 έτη, συν 1 έτος δικαίωμα επέκτασης μονομερώς από τον μισθωτή, δηλαδή την ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΊ’ εν προκειμένω.

Η αρχική περίοδος εκμίσθωσης του ακινήτου μπορεί να συμφωνείται στο συμβόλαιο παραπάνω από 2+1έτη, π.χ 3+1, ή 4+1 έτη, σε περιπτώσεις που γίνει δωρεάν ανακαίνιση στο ακίνητο από την ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΊ’ <<Πέραν των 3000 ευρώ>>. Η εταιρία προσφέρει δωρεάν τουλάχιστον 3000 ευρώ ανακαίνιση για περίοδο μίσθωσης 2+1 έτη, δηλαδή για 36 μήνες. Εάν π.χ αν απαιτείται δωρεάν ανακαίνιση 6000 ευρώ, τότε η περίοδος μίσθωσης θα είναι περίπου διπλάσια , δηλαδή  5 η 6 έτη, ώστε να αποσβεστεί από το κέρδος υπεκμίσθωσης στα επιπλέον έτη η δωρεάν ανακαίνιση των 6000 ευρώ.

 Στα μισθωτήρια συμβόλαια αναγράφονται όλες οι εργασίες ανακαίνισης και επιπλέον ο όρος που ορίζει ρήτρα αποζημίωσης στην ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΊ’ για διαφυγόντα κέρδη σε περίπτωση που ο εκμισθωτής δεν τηρήσει την περίοδο μίσθωσης του συμβολαίου και εξώσει την ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΊ’ από το ακίνητο, αναλόγως των υπολειπόμενων μηνών που δεν κάνει χρήση του ακινήτου η εταιρία.

 Γενικά, η περίοδος μίσθωσης εξαρτάται:

 Α) Από το ύψος του κόστους της δωρεάν ανακαίνισης από την εταιρία μας

 Β) Από τη τιμή μισθώματος

 Γ) Από τους νόμους που ορίζουν ελάχιστη περίοδο μίσθωσης.

Ποσό Μισθώματος

Το ποσό μισθώματος είναι κατά βάση όσο η εμπορική αξία του ακινήτου, αναλόγως της εσωτερικής του κατάστασης. Επιπλέον τίθεται σαφές ότι λόγω της δωρεάν ανακαίνισης της ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΊ‘ στο ακίνητο, αναγράφεται σε όρο του μισθωτηρίου η δυνατότητα στην εταιρία να  υπεκμισθώνει το ακίνητο σε πλατφόρμες  στο διαδίκτυο , όπως Airbnb και γενικά βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Για 3 έτη συμβολαίου η εταιρία προσφέρει δωρεάν 3000 ευρώ ανακαίνιση.

Σε περίπτωση που λήξει ένα μισθωτήριο και γίνει νέο μισθωτήριο με την εταιρία για άλλα 2+1 έτη, τότε αντί της δωρεάν ανακαίνισης ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει μηνιαία αύξηση ποσού ενοικίου περίπου 70 ευρώ.

Επομένως εάν γίνει εξ αρχής ένα μισθωτήριο, με Α μηναίο ενοίκιο  με δωρεάν ανακαίνιση 3000 ευρώ, μπορεί να συμφωνηθεί στο ίδιο η το επόμενο μισθωτήριο, το μηνιαίο ενοίκιο Α+70 ευρώ για τα επόμενα  3 έτη,  ενός συνολικά  εξαετούς 5+1 έτη συμβολαίου μίσθωσης.

Υπεκμίσθωση Σε Πλατφόρμες

Η υπεκμίσθωση του ακινήτου για βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πλατφόρμες μεσω διαδικτύου , αφορά τον παρακάτω αναγκαστικό όρο που υπάρχει σε κάθε μισθωτήριο κατοικίας της εταιρίας διαχείρισης ακινήτων ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΊ ή GOLDEN STAY.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή, ο οποίος έχει το δικαίωμα της υπενοικίασης (υπεκμίσθωσης) σε τρίτους. Έχει επίσης το δικαίωμα υπενοικίασης (υπεκμίσθωσης) σε τρίτους μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης βάσει του άρθρου 111, ν.4446/2016