Διαχείριση Airbnb

Οι υπηρεσίες διαχείρισης Airbnb καταλυμάτων στην εταιρία μας είναι μια προσωπική υπόθεση. Δηλαδή η εταιρία εφαρμόζει τον ίδιο υψηλό βαθμό  υπηρεσιών είτε πρόκειται για Airbnb κατάλυμα με κύριο εισοδηματία τον ιδιοκτήτη, είτε πρόκειται για Airbnb κατάλυμα που η εταιρία έχει πλήρη εισόδημα από αυτό.

Ο λόγος είναι ότι η εταιρία θέλει να εξαντλεί στο 100% αν γίνεται της προοπτικής απολαβών από κάθε κατοικία για να έχει το υψηλότερο δυνατό κέρδος αλλά και να διατηρείται το προφίλ του διευθυντή-διαχειριστή

**σύνδεσμος κριτικών** με άριστη βαθμολογία και κριτικών από τους επισκέπτες.

Συνάπτεται λοιπόν ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή του καταλύματος Airbnb και της εταιρίας, στο οποίο ορίζονται, οι αρμοδιότητες-υποχρεώσεις παροχών υπηρεσιών από την εταιρία, η περίοδος ισχύς του ιδιωτικού συμφωνητικού, η σταθερή μηνιαία ή ποσοστιαία επι του τζίρου, αμοιβή της εταιρίας και οι λοιποί όροι εξασφάλισης των συμφερόντων των δύο μερών, όπως ρήτρες πρόωρης αποχώρησης πριν τη λήξη του συμφωνητικού.

Η εταιρία αναλόγως του ποσοστού ή της σταθερής αμοιβής προσφέρει υπηρεσίες, διαχείρισης του ακινήτου σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οργάνωση της καθαριότητας και συντήρησης του καταλύματος, καταχώρηση των βραχυχρόνιων δηλώσεων στην ΑΑΔΕ και άλλες συναφείς υπηρεσίες.

Ενδεικτικά η ποσοστιαία πληρωμή μας γίνεται κάθε μήνα περίπου και κυμαίνεται σε ποσοστό επί του τζίρου 17%-23% αναλόγως των υπηρεσιών.