Μακροχρόνιες Μισθώσεις

Σε αυτού του τύπου μισθώσεων, η εταιρία μας συνάπτει συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας με τουλάχιστον την ελάχιστη περίοδο μίσθωσης που ορίζει ο νόμος που είναι 2 έτη συμβόλαιο με δικαίωμα επέκτασης για επιπλέον 1 έτος , σύνολο 3 ετών , με μονομερές δικαίωμα από τον μισθωτή , δηλαδη την ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΊ’.

Το συμβόλαιο αναφέρει όλους τους γνωστούς νόμιμους όρους μίσθωσης, την εγγύηση 2 ενοικίων που καταβάλει με την υπογραφή των συμβολαίων η εταιρία μας στον ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή καθώς επίσης τον όρο δικαιώματος υπενοικίασης από την ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΊ’ σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τις εργασίες δωρεάν ανακαίνισης που δεσμεύεται να φερει εις πέρας η εταιρία μας.