Διαχείριση

Οι υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων από την Golden Stay αφορούν  μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μεταξύ του ιδιοκτήτη και της εταιρίας μας και επιπλέον υπηρεσίες διαχείρισης Airbnb κατοικιών που περιγράφονται με ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της εταιρίας και του ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή του ακινήτου και  αφορά βραχυχρόνιες μισθώσεις του ακινήτου στο όνομα του ιδιοκτήτη σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.    

Μακροχρόνιες Μισθώσεις

Σε αυτού του τύπου μισθώσεων, η εταιρία μας συνάπτει συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας με τουλάχιστον την ελάχιστη περίοδο μίσθωσης που ορίζει ο νόμος που είναι 2 έτη συμβόλαιο με δικαίωμα επέκτασης για επιπλέον 1 έτος , σύνολο 3 ετών , με μονομερές δικαίωμα από τον μισθωτή , δηλαδή την ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΊ’.

Το συμβόλαιο αναφέρει όλους τους γνωστούς νόμιμους όρους μίσθωσης, την εγγύηση 2 ενοικίων που καταβάλει με την υπογραφή των συμβολαίων η εταιρία μας στον ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή καθώς επίσης τον όρο δικαιώματος υπενοικίασης από την ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΊ’ σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τις εργασίες δωρεάν ανακαίνισης που δεσμεύεται να φέρει εις πέρας η εταιρία μας.

Διαχείριση Airbnb

Οι υπηρεσίες διαχείρισης Airbnb καταλυμάτων στην εταιρία μας είναι μια προσωπική υπόθεση. Δηλαδή η εταιρία εφαρμόζει τον ίδιο υψηλό βαθμό  υπηρεσιών είτε πρόκειται για Airbnb κατάλυμα με κύριο εισοδηματία τον ιδιοκτήτη, είτε πρόκειται για Airbnb κατάλυμα που η εταιρία έχει πλήρη εισόδημα από αυτό.

Ο λόγος είναι ότι η εταιρία θέλει να εξαντλεί στο 100% αν γίνεται, τις προοπτικής απολαβών από κάθε κατοικία για να έχει το υψηλότερο δυνατό κέρδος αλλά και να διατηρείται άριστο το προφίλ του διευθυντή-διαχειριστή Δρογκάρη Λεωνίδα,  Δες Κριτικές  με άριστη βαθμολογία από τις κριτικές των  επισκεπτών.

Συντάσσεται λοιπόν ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή του καταλύματος Airbnb και της εταιρίας, στο οποίο ορίζονται, οι αρμοδιότητες-υποχρεώσεις παροχών υπηρεσιών από την εταιρία, η περίοδος ισχύς του ιδιωτικού συμφωνητικού, η σταθερή μηνιαία ή ποσοστιαία επί του τζίρου, αμοιβή της εταιρίας και οι λοιποί όροι εξασφάλισης των συμφερόντων των δύο μερών, όπως ρήτρες πρόωρης αποχώρησης πριν τη λήξη του συμφωνητικού.

Η εταιρία αναλόγως του ποσοστού ή της σταθερής αμοιβής προσφέρει υπηρεσίες, διαχείρισης του ακινήτου σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οργάνωση της καθαριότητας και συντήρησης του καταλύματος, καταχώρηση των βραχυχρόνιων δηλώσεων στην ΑΑΔΕ και άλλες συναφείς υπηρεσίες.

Ενδεικτικά η ποσοστιαία πληρωμή μας γίνεται κάθε μήνα περίπου και κυμαίνεται σε ποσοστό επί του τζίρου 17%-23% αναλόγως των υπηρεσιών.